Услови за користење

Со самата посета на овој портал, Вие без никакви ограничувања, се согласувате со условите на користење, со тоа што на уредниците на medno.mk им отстапувате целосни права да ги менуваат условите.

Ве молиме навремено да се запознаете со овие правила и услови, за да се избегнат сите евентуални недоразбирања во понатамошното користење на порталот. Со читање на правилата и условите, ќе сметаме дека во целост сте запознаени со нив и ги прифаќате. Доколку не се согласувате со правилата и условите, Ве молиме да не го користите порталот.

Содржина

Medno.mk е портал кој може да превзема содржини од други македонски сајтови и користи содржини од странски сајтови во рамки на условите за Праведна употреба.

– Не мора да значи дека сите објавени вести на medno.mk се 100% точни.

– Со користење на овој сајт, Вие можеби ќе пронајдете навредливa или непристоjна содржина или содржина која не е точна. Со самото користење на овој портал вие ги сносите сите последици и се согласувате medno.mk да не го држите одговорен под било какви услови.

Не е дозволено копирање, преземање, менување, адаптација или било какво друго користење на содржините без претходно писмено одобрување од сопственикот на правата.

На порталот се објавуваат и рекламни содржини. Medno.mk ќе се обиде во најголема мера да не дозволи огласување забрането со закон, огласување кое го повредува човечкото достоинство, огласување кое може да предизвика душевна или друг вид на штета, неетичко огласување, како и огласување кое може да ги доведе во заблуда корисниците на порталот. Објавувањето на рекламните содржини се темели на договорни односи помеѓу издавачот и неговите партнери.

Одговорност

Medno.mk се оградува од одговорност за:

-било каква штета која корисниците ќе ја предизвикаат или претрпат при користењето на порталот, а е резултат на злоупотреба, уништување или оштетување на содржините или функционалноста на порталот;

-било каква штета настаната од рекламните содржини објавени на порталот;

-било каква штета настаната со употреба на рецептите, производите или услугите објавени во содржините на порталот и рекламните содржини;

-вистинитоста и точноста на податоците објавени во рекламните содржини, како и достапноста на рекламираните производи и услуги;

-било каква штета настаната со користење на веб-страниците достапни преку линкови објавени на порталот;

-вистинитоста и точноста на податоците објавени во содржините преземени од други веб-страници;

-било каква штета настаната од содржините преземени од други веб-страници.

Коментари на медно.мк

Коментарите на содржините на порталот и мислењата низ содржината на порталот, објавени од корисниците, не ги претставуваат ставовите, мислењата и препораките на редакцијата, ниту редакцијата се согласува или ги поддржува на било кој начин.

Medno.mk ги охрабрува читателите да ги споделат своите мислења поврзани со објавените статии. Коментарите се објавуваат и модерираат според правилата наведни подолу.

Medno.mk го задржува правото за модерирање и/или бришење на коментари кои:

-содржат непристојни изрази;

-содржат закани или клевети;

-содржат говор на омраза насочени кон раса, боја, сексуална ориентација, национална или етничка припадност, возраст, религија;

-промовираат услуги или производи (забелешка: некомерцијални линкови релевантни со содржината се прифатливи.)

 

Ве молиме да ги почитувате правилата и условите за користење на medno.mk.

 

За сите дополнителни прашања и приговори поврзани со правилата и условите, контактирајте ја редакцијата.

 

Со почит,

тимот на medno.mk

Напиши коментар

Вашата електронска адреса нема да биде објавена.Означените полиња се задолжителни *

*