COLOSS прашалник за зимски загуби на пчелни семејства 2019/2020

Со цел да се соберат повеќе информации за зимските загуби на пчелни семејства од што повеќе држави, Здружението за превенција на загубите на пчелни семејства, COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes), го објави прашалникот за зимски загуби на пчелни семејства 2019/2020, со кој преку одговорите на стандардизираните и унифицирани прашања за пчеларите низ цела Европа треба да се откријат ризиците и факторите за зимските загуби на пчелните семејства. Покрај ова, обработката на податоците треба да обезбеди информации за годишните загуби на национално ниво, како и споредба на бројот на угинати семејства помеѓу државите учесници во анкетата.

Координатор и реализатор на овој проект за територијата на Македонија е Факултетот за земјоделски науки и храна од Скопје, кој со поддршка од Македонското здружение за заштита на автохтоната македонска медоносна пчела (Apis mellifera macedonica) – MacBee, ги спроведуваат сите неопходни активности за успешна реализација на анкетните прашалници.

COLOSS прашалникот за зимските загуби на пчелни семејства 2019/2020 можете да го погледнете и пополните овде .

За Горан Алексовски

Дипломиран земјоделски инженер, хоби пчелар и вљубеник во пчеларството и природата. Пчелари во околината на Скопје со неколку типови на кошници. Постојано отворен за нови знаења и сознанија од светот на пчелите.