Поставување на градежна тест-рамка

Од многу битно значење за пчелното семејство после првиот пролетен преглед е да биде во режим на постојана работа. Затоа, при првиот преглед, во слободниот простор ја ставам тест рамката за контрола на работата на пчелите градителки…

   

која подоцна може да биде искористена како рамка за биолошки метод за борба против вароата.

Од голема важност е обезбедувањето на слободен простор за пчелите градежници, бидејќи на тој начин тие се ослободуваат од восочните кристалчиња, што е еден од условите да не започне роидбениот нагон.

После извршената операција на додавање на тест рамката (во мојот случај 10-ти март), на 23-ти март направена е првата контрола на извршената работа, при што се гледа дека пчелите градежници почнуваат да ја влечат поставената тест-рамка.

test ramka zapocnata

При втората контрола на тест рамките (7 април), се гледа дека пчелите градителки кои се стари од 12-тиот до 18-тиот ден се многу вредни, односно се ослободиле од своите восочни кристалчиња, а со тоа и обезбедиле на матицата да го шири слободно своето легло, а останатите пчели да имаат континуирана работа без застој, што се гледа од фотографијата и се гледа дека тест рамката има трутовски ќелии и е нанесена со легло.

nanesena test ramka

Проверка на уште една пчелна заедница…

  

при што се гледа дека трутовските ќелии се занесени со легло, а ова покажува дека пчелките градителки биле цело време ангажирани во текот на месец март, што претставува еден од главните фактори пчелната заедница да не влезе во роев нагон, но сега тест рамката ќе ни послужи како рам градежник за биолошка борба против вароата, при што на овој начин може да се уништи 30% од вароата.

Потсетување низ фотографии за биолошкиот метод на борба против вароата:

Тест рамките:

ramki gradeznici 1 ramki gradeznici 2

Поставување на тест рамката како претпоследна рамка помеѓу рамката со отклопен мед и рамката со полен…

gradezna ramka na pretposledno mesto

Млади пчели (Градителки) стари од 12 до 18 ден, на кои им се развиени восочните жлезди…

mladi pceli graditelki mladi pceli graditelki 2 mladi pceli graditelki 3

Изградени трутовски ќелии на кои има трутовско легло…

kelii so trutovsko leglo

Вароата полека се вгнездува во трутовското легло…

varoa na trutovsko leglo varoa na trutovsko leglo2

Затворено трутовско легло во кое е намамена вароата. Овој рам го вадиме…

zatvoreno trutovsko leglozatvoreno trutovsko leglo 2

и со извлекување на куклите се гледа дека вароата се наоѓа во ќелиите со трутовско легло…

izvlecani trutovski kukli izvleceni trutovski kukli 2 izvleceni trutovski kukli 3 izvleceni trutovski kukli 4 izvleceni trutovski kukli 5

 

Фотографии: Марјан Петровски

За Марјан Петровски

Искусен пчелар, кој меѓу колегите е познат како одличен практичар. Со пчелите се дружи уште од најмлада возраст. Пчелари во околината на Скопје, со околу 120 пчелни семејства во ЛР кошници. Секогаш е расположен за несебично споделување на своите ускуства, особено со пчеларите почетници.